Opublikowano: 28 maja 2017 przez Mikołaj Pasek

Agencje ratingowe a kryzys

Agencje-ratingowe-a-kryzys---

Agencje ratingowe mają na celu ocenę ryzyka wiążącego się z inwestowaniem w dany instrument. W ciągu kilku ostatnich lat po kryzysie zwiększyło się zainteresowanie takimi agencjami, tym bardziej że kilkakrotnie były one siłą powodującą spadki na światowych giełdach.

Agencja ratingowa, zgodnie ze swoją nazwą, zajmuje się przyznawaniem ratingów, czyli ocen wiarygodności kredytowej instytucjom, a także jednostkom samorządowym i całym krajom. Oceny te są wyrażane za pomocą liter: A, B, C, D i wskazują stopień ryzyka towarzyszący inwestycji w określone przedsięwzięcie. Oceny ratingowe mają ogromny wpływ na zachowania inwestorów, którzy chcą inwestować w taki sposób, by nie stracić. Często jednak decydują się oni na inwestycje w bardziej ryzykowne aktywa, licząc na wyższe stopy zwrotu.

Od A do D

Najmniejsze ryzyko inwestycyjne jest oznaczone literą A, natomiast poziom D określa emitenta papierów wartościowych, który jest w upadłości. Podmioty, które otrzymały tę najniższą ocenę, czyli D, nie są w stanie same regulować swoich zobowiązań. Największe na świecie agencje ratingowe stosują w swoich skalach oznaczenia podwójne, a nawet potrójne, np. rating AAA oznacza najniższe możliwe ryzyko, odpowiednio niżej mamy poziom CCC, CC oraz C – najbliższy ratingu tzw. śmieciowego.

Ratingi są wyrażane przy pomocy symboli, ponieważ dzięki temu w łatwy sposób mogą być zinterpretowane. Cała procedura przyznawania ratingu jest jednak dość mocno skomplikowana. Przede wszystkim agencje ratingowe, wystawiając ocenę, biorą pod uwagę całościową kondycję firmy, organizacji, miasta lub kraju itd.

Rating na zlecenie

W przypadku, gdy rating jest określany na zlecenie samego podmiotu badanego, wtedy agencja ma prawo otrzymać wszelkie dane niezbędne do oceny ryzyka danego zleceniodawcy. Jednocześnie firma oceniająca jest zobowiązana do zachowania pełnej poufności co do uzyskanych danych. Taki rating nazywamy ratingiem pełnym. Agencja ratingowa nie ponosi odpowiedzialności za wystawianą ocenę. Rating to opinia uzyskana na podstawie analiz dokumentów, raportów itp. Można z niej skorzystać lub nie, nie jest ona w żaden sposób wiążąca. Niestety firma lub instytucja, która dostanie niską ocenę ratingową, może mieć problemy ze sprzedażą aktywów na rynku.

Agencje ratingowe też się mylą

Ostatni kryzys finansowy z 2008 r. pokazał jak bardzo niebezpieczne jest połączenie braku odpowiedzialności agencji ratingowych z wielkim wpływem ich ocen na rynki finansowe. Najlepszym tego przykładem może być choćby rating Enronu, który na cztery dni przed upadłością firmy utrzymywany był przez Moody’s i S&P na poziomie BBB+, czyli dobry z pozytywną perspektywą. Dopóki istnieją rynki finansowe, będzie potrzebna jednak praca agencji ratingowych, bo dzięki nim inwestorzy znają ryzyko swoich inwestycji.

O Autorze 

Comments are closed.